Home Properties การเงิน

ในปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นทั่วทุกมุมเมืองในกรุงเทพ และ ขยายตัวไปยังต่างจังหวัดในพื้นที่ ที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ หรือ พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้มีผู้ที่ต้องการอยากมีบ้าน หรือ มีที่พักอาศัยในรูปแบบต่าง ๆ หันมาซื้อโครงการเปิดใหม่กันมากขึ้น และ แน่นอนว่าการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้นมีอัตราเติบโตมากขึ้นตามไปด้วย แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารต่าง ๆ เริ่มมีกฎเกณฑ์เข้มงวดมากขึ้น โดยแต่ละธนาคารจะมีโปรโมชั่นต่าง ๆ ออกมาแข่งขันกันมากมายเช่น อัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือ ลดอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยในช่วง 1-3 ปีแรกของการผ่อน และ โดยเฉพาะ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ซึ่งถือเป็นธนาคารในด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร และ ถือว่าเป็นธนาคารแรก ๆ ของผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยในการยื่นขอสินเชื่อก็ได้มีการสนับสนุนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย-ปานกลาง ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของต้นเอง ซึ่งปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่ตำกว่าธนาคารอื่น ๆ และยังมีโครงการเพื่อที่อยู่อาศัยที่หลากหลายซึ่งต่างจากธนาคารอื่น ๆ แต่ในการแข่งขันของธนาคารต่าง ๆ นั้น ต่างสร้างข้อดีให้กับผู้ต้องการขอสินเชื่อเพื่อที่จะได้มีตัวเลือกที่หลากหลาย สามารถดูอัตราดอกเบี้ยเพื่อเปรียบเทียบและนอกจากนี้แต่ละธนาคารยังให้อัตราการปล่อยกู้ที่แตกต่างกัน บางแห่งสามารถกู้ได้ 100% บางแห่ง 80% ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของโครงการที่เราไปซื้อและขอยื่นกู้ แต่จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่คร่าว ๆ เพราะการสนับสนุนในเรื่องของสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้นมีปัจจัยหลาย ๆ ประการเช่น สภาพเศรษฐกิจ  สภาพคล่องของลูกค้า ศักยภาพของโครงการ และ แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถึงอย่างไรก็ดี ทางภาครัฐและธนาคารต่าง ๆ ก็ยังให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพราะถือเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิต