Home Properties การลงทุน เชียงของ เหนือหอมขึ้นแท่นเมืองค้าขายชายแดน

จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดย ดร.วราภรณ์ งามสมสุข  รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร  มีการสำรวจความคิดเห็น ถึง ศักยภาพของ อ.เชียงของ ในการเป็นเมืองค้าขายชายแดน เนื่องจาก มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ว่า เชียงของ จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ ค้าขายตามแนวชายแดนแห่งใหม่ ซึ่งผลสำรวจออกมามากว่า 80% ว่ามีแนวโน้มในทางที่ดีและ คิดว่าสามารถเป็นแหล่งค้าขายตามแนวชายแดนได้ แต่ต้องมีการจัดระเบียบ และ วางแผนการจัดการที่ดี และ ให้เป็นระเบียบมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อรองรับในการเปิด AEC  และ ยังคาดการณ์กันว่าจะมีแน้วโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ ที่น่าจะมีการลงทุนที่พักในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้น ทั้งธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ร้านอาหาร และ บริการต่าง ๆ ทำให้คนในพื้นที่จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพราะจะมีการจ้างงานเพิ่ม

นอกจากนี้ การที่จะพัฒนาให้เชียงของเป็นเมืองค้าขายชายแดนอย่างเต็มที่นั้น ควรจะมีความร่วมมือกับเพื่อนบ้านอย่างลาว และ จีน เพื่อให้มีการลงทุนจากต่างชาติมาเสริม และ การลงทุนจากนักลงทุนของไทย และ การสนับสนุนจากภาครัฐ และ บางส่วนก็มีความเห็นในเรื่องของผลกระทบในวิถีชีวิตคนเชียงของที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงพื้นที่การเกษตรด้วย  ซึ่งหากมีการพัฒนาและจัดการที่ดี ลดผลกระทบต่าง ๆ และ เพิ่มศักยภาพของเมืองเชียงของได้อย่างเต็มที่

NO COMMENTS

Leave a Reply